Beekbergerwoud

Van 1993 t/m 2023 heeft de vogelwerkgroep een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in een deel van het voormalige Beekbergerwoud (Het Woud). Dit gedeelte ligt in een hoek ten westen van de A50 en ten noorden van de Woudweg. Het gebied is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

Zo’n achtduizend jaar bleef het Beekbergerwoud ongeschonden. Totdat het in 1871 tot de laatste boom werd geveld. Er kwamen weilanden en akkers voor in de plaats. In het najaar van 2006 begon Natuurmonumenten aan het herstel van dit bijzondere gebied. In een paar jaar tijd kreeg het natuurgebied alweer aardig gestalte. Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Beekbergerwoud. Sinds de herinrichting hebben zich meerdere nieuwe soorten in het gebied gevestigd, waaronder de blauwborst. Deze vogel leeft in moerasruigten en rietlanden met wat kale bodem en verspreid staande (wilgen)struiken. Andere interessante soorten zijn rietgors, roodborsttapuit en dodaars.

In het najaar van 2012 zijn echter grote delen van het Beekbergerwoud weer afgegraven, omdat gebleken was dat er na de eerdere inrichtingsmaatregelen teveel fosfaat in de grond was blijven zitten, waardoor het gebied erg verruigde. De recente werkzaamheden zullen ongetwijfeld invloed hebben op de vogelpopulatie. Sommige soorten zullen het Beekbergerwoud mogelijk een poosje links laten liggen, terwijl andere zich juist tot de nieuwe situatie aangetrokken zullen voelen.

Aangezien de begaanbaarheid aan de oostkant van het gebied in de loop der jaren steeds slechter geworden is door verruiging hebben we in 2018 besloten om te stoppen met het plot dat sinds 1993 geteld werd en voor 2019 een nieuw BMP-plot aan te melden bij Sovon in een minder ruig stuk van het Beekbergerwoud. Dit plot is vijf jaar geteld.

In het fotoboek staan foto's van de ontwikkeling van het gebied vanaf november 2006. De verslagen van het broedseizoen 2023 en eerdere jaren staan bij verslagen. In 2014 hebben we op verzoek van Natuurmonumenten ook het noordelijke deel van het Beekbergerwoud geïnventariseerd. Het verslag daarvan staat hier.