Kiekendieven het jaarrond

Op vrijdag 20 december houdt Madeleine Postma een lezing over kiekendieven in Nederland.
In 1990 werd in een Oost-Groninger akker voor het eerst een nest van grauwe kiekendieven, waarvan toen nog maar drie paartjes in ons land waren, in Nederland beschermd. Inmiddels broeden er jaarlijks wisselend 40 tot 60 broedparen van deze elegante roofvogel in Nederland. Hoe kan dit?
Kennis over een soort is de noodzakelijke basis om te komen tot een effectieve bescherming. Daarom in deze lezing ook aandacht voor voortschrijdende inzichten naar aanleiding van de resultaten verkregen uit jarenlang onderzoek gebaseerd op veldwerk gecombineerd met high-tech middelen zoals radiotelemetrie, satellietzenders en gps-loggers. Dit alles heeft een deel van de ‘geheimen’ van grauwe kiekendieven onthuld. Zoals bijvoorbeeld prooikeuze, gebiedsgebruik in het broed- en winterseizoen, migratieroutes, overwinteringsgebieden of onverwachte slaapplaatsen. Onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden.
Het beschermen en onderzoek is niet alleen bij grauwe kiekendieven gebleven, ondertussen worden ook de op dit moment voor Nederland nog zeldzamere blauwe kiekendief (gemiddeld 10 broedparen in de afgelopen jaren, bron: De Takkeling) en de algemener voorkomende bruine kiekendief (geschat op ± 1200 broedparen, bron: Sovon) meegenomen in het werk van Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. Alle drie de soorten zijn in een relatief korte tijd gedwongen deels of helemaal over te schakelen van natuurlijke landschappen naar landbouwgebieden en zo tot akkervogels verworden, en als grondbroeders daarmee kwetsbaar voor en afhankelijk van menselijke activiteiten.
Tijdens de lezing zal medewerker Madeleine Postma (coördinator beschermingswerk) jullie meenemen op een reis met de kiekendieven. Met daarin eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven. Om vervolgens meer op soortspecifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze?
Madeleine Postma is in 2006 als vrijwilliger in Noord-Groningen betrokken geraakt bij het beschermingswerk van grauwe kiekendieven en ander veldwerk van Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. Sinds 2010 heeft zij het voorrecht om als vaste medewerker bij de stichting in dienst te zijn. Daar is zij onder andere eindverantwoordelijke voor het vinden en beschermen van nesten van blauwe en grauwe kiekendieven in het broedseizoen. Met de laatste jaren ook bescherming van bruine kiekendieven, en de voor Nederland sinds 2017 nieuwe broedvogel: de steppekiekendief.

Locatie:
Het Bolwerk (Ravelijn 55, ingang spoorzijde/parkeerplaats)
Contactpersoon: