Arkemheen een bijzondere polder

René de Waal van Vogelwacht Utrecht houdt een lezing over de vogels in Arkemheen.
Polder Arkemheen, gelegen ten noordoosten van Amersfoort, is een open vochtig graslandgebied dat een belangrijk leefgebied is voor water- en weidevogels. Het is een van de oudste polders van ons land. De polder is uitzonderlijk, omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig, met bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De polder wordt in tweeën gedeeld door de Arkervaart en de N301 tussen Nijkerk en Zuidelijk Flevoland.
Vanwege de grote rijkdom aan weidevogels is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Om de natuur in stand te houden en te verbeteren is een plan met maatregelen opgesteld, in nauwe afstemming met bewoners en agrariërs in het gebied.
Arkemheen grenst aan het Nijkerker- en Nuldernauw (Delta Schuitenbeek). De polder, tezamen met de zeedijk en de randmeren, biedt een diversiteit aan biotopen met een grote vogelrijkdom. Het waterpeil van de polder wordt geregeld met twee gemalen, het gemaal Arkemheen en het Putter gemaal. Vanaf de oude zeedijk, waarover een fietspad loopt, zijn polder en randmeren prachtig te overzien. De lezing geeft een beeld van polder, zeedijk en randmeren, waarbij veel daar voorkomende vogelsoorten de revue zullen passeren.
René de Waal (66 jaar) is opgegroeid in Amersfoort. Als kleine jongen was hij al geïnteresseerd in alles wat met de natuur te maken heeft. Op zijn twaalfde werd hij lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), waarmee hij wekelijks in de wijde omgeving van Amersfoort op excursie ging. Ook na schooltijd hing hij zijn kijker om de nek en trok erop uit om te gaan vogelen. Na ruim 41 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, geniet hij nu van zijn pensioen en bezoekt polder Arkemheen sindsdien minimaal vier maal per week, liefst op de fiets.

Locatie:
Het Bolwerk (Ravelijn 55, ingang spoorzijde/parkeerplaats)